Newsy

20.07.2021

Regulamin konkursu “Wygraj album Niebo nad Berlinem”

REGULAMIN KONKURSU

„WYGRAJ ALBUM Niebo nad Berlinem”

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „WYGRAJ ALBUM Niebo nad Berlinem” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000646913 („Organizator”).

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

 1. Konkurs organizowany jest na Instagram na profilu (@musicboxpl).

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na skomentowaniu posta konkursowego opublikowanego w dniu 20 lipca 2021 r. na oficjalnym profilu (@musicboxpl) poprzez dodanie w treści komentarza hashtagu: #musicboxpolska i uargumentowania, dlaczego Uczestnik Konkursu chciałby otrzymać nagrodę. Warunkiem udziału w Konkursie jest obserwowanie przez jego Uczestnika oficjalnego profilu Organizatora na Instagramie (@musicboxpl).

 

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

 1. Czas trwania

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w dniach 20.07.2021 r. – 21.07.2021 r. na Instagramie i rozpocznie się o godzinie 13:00 dnia 20.07.2021 r. i będzie trwał do godziny 22:00 dnia 21.07.2021 r. (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).

 

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Przy czym wystarczające jest przekazanie skanu podpisanej zgody Organizatorowi. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, posiadające indywidualny i osobiste konto w portalu społecznościowym Instagram.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

 

 1. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści:

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów uczestnictwa w Konkursie „Wygraj album Niebo nad Berlinem” oraz, w przypadkach określonych przez Organizatora, wydania przyznanej w nim Nagrody przez Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.”

 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

 

 

 1. Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.

 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie. W przypadku jednak, gdy treści zamieszczane przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie będą obraźliwe, pomawiające, rasistowskie lub w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Organizator będzie uprawniony do odsunięcia danego Uczestnika od uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

 

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest publikacja komentarza pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 20 lipca 2021 r. na oficjalnym profilu (@musicboxpl), a jego szczegóły zostały opisane w punkcie 1.4 niniejszego Regulaminu. 

 

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora poprzez zastosowanie wyboru losowego, a przebieg losowania Zwycięzców zostanie opublikowany na Instagramie Organizatora najpóźniej dnia 22 lipca 2021 r. 
 2. W Konkursie nagrodzonych zostanie czterech Uczestników.

 

 

 1. W Konkursie przewidziana jest nagroda w postaci: album CD “Niebo nad Berlinem” Koza x Kuba Więcek (zwana dalej „Nagrodą”).

 

 1. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

 

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.

 

 1. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.                                                  E. Odbiór nagród.
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na profilu Instagram, a Organizator poprosi w prywatnej wiadomości o przesłanie na adres mailowy przedstawiciela Organizatora adresów, na które zostaną wysłane Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie nazwy ich profilu w treści posta oraz w relacjach na profilu Instagram Organizatora (@musicboxpl), w tym na udostępnienie ich wizerunku oraz wykorzystanie ich przez Organizatora w celach promocyjnych.

 

 

 1. W przypadku, jeżeli autorem zgłoszenia konkursowego będzie osoba inna niż Uczestnik, jest on zobowiązany do uzyskania zgody autora zdjęcia na jego udostępnienie w poście i relacjach na profilu Instagram Organizatora (@musicboxpl) oraz wykorzystywanie przez Organizatora w celach promocyjnych.

 

 1. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty.

 

 1. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu. W przypadku, w którym pomimo przesłania nagrody przez Organizatora na adres wskazany w ust. 1 wróci ona jako nieodebrana do Organizatora, Uczestnik będzie mógł ją odebrać w siedzibie Organizatora nie później niż do dnia 31.08.2021 r.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest Music Box Poland Sp. z o. z siedzibą w Warszawie. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37 lub telefonując pod numer: (+4822) 602-23-35.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu oraz niezbędność do przeprowadzenia Konkursu i przekazania Nagrody.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych działań do wydania Nagrody.

 

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz czas niezbędny do wydania Nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

 1. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.

 

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora konkursu pod adresem Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00. oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

 1. Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.

 

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Trending News
Nowe nadmorskie wydarzenie już 19-20 sierpnia!

LO♡E Ustka Festival to festiwal pozytywnych emocji. Słoneczne dni, ciepłe wieczory nad Bałtykiem, zachody słońca z najlepszą polską muzyką.  Największa…

Więcej
Roksana Węgiel powróciła z nowym autorskim singlem

Roksana Węgiel zachęca do wyjścia poza ramy.  „Głośniej” to hasło przewrotne. Idealnie pasuje do tanecznego, głośnego beatu nowej piosenki Roxie, ale jest…

Więcej