Regulamin konkursów

Ogólny regulamin konkursów telewizji „Music Box Polska” w mediach społecznościowych

A. Postanowienia ogólne:

 1. Konkursy („Konkursy”, „Konkurs”), publikowane w profilach telewizji „Music Box Poska” w Instagramie (@musicboxpl) albo/oraz na Facebooku (https://facebook.com/musicboxpoland) („Social Media”) są organizowane i przeprowadzane przez Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000646913 („Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator. 
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady przeprowadzenia Konkursów.
 4. Konkursy, o których mowa jest w niniejszym Regulaminie, nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych.

B. Ogólne warunki uczestnictwa w Konkursach:

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia.
 2. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Przy czym wystarczające jest przekazanie skanu podpisanej zgody Organizatorowi.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, mieszkający na terenie Polski i posiadający osobiste konto w portalu społecznościowym Instagram lub/oraz Facebook w zależności, gdzie Konkurs jest przeprowadzony.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 5. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku wygranej w Konkursie jego Uczestnik musi nadesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przekazania nagrody przewidzianej w Konkursie, o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Konkursie [wskazać nazwę Konkursu] w przypadkach określonych przez Organizatora, w tym wydania przyznanej w nim Nagrody przez Music Box Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.”
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 10. Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie. W przypadku jednak, gdy treści zamieszczane przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie będą obraźliwe, pomawiające, rasistowskie lub w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Organizator będzie uprawniony do odsunięcia danego Uczestnika od uczestnictwa w Konkursie.

C. Zasady Konkursu

Organizator publikuje szczegóły zasad Konkursu w swoich Social mediach lub/oraz na stronie internetowej https://musicboxtv.pl, w tym następujące:

 • Nazwa Konkursu;
 • Zadanie konkursowe i wymagania dodatkowe;
 • Termin Konkursu;
 • Nagroda(y);
 • Ilość Zwyciezców;
 • Termin ogłoszenia Zwyciezców Konkursu;
 • Miejsce przeprowadzenia Konkursu.

D. Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych:

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła osobową Komisję („Komisją Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody („Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników odpowiednią ilość Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcą Konkursu może zostać jedynie Uczestnik, który spełnia wszystkie zasady Konkursu oraz warunki niniejszego Regulaminu;
 4. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody zgodnie ze szczegółami Konkursu;
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Jednak Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty.
 6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu zakończenia Terminu ogłoszenia Zwyciezców Konkursu.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w miejscu przeprowadzenia Konkursu (czyli w Instagramie lub/oraz Facebooku) najpóźniej w dniu zakończenia Terminu ogłoszenia Zwyciezców Konkursu.
 8. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.
 9. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 10. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 11. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.
 12. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej na profilu Instagram lub Facebook, a Organizator poprosi o przesłanie na adres mailowy przedstawiciela Organizatora adresów, na które zostaną wysłane szczegóły odbioru nagrody.

E. Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest Music Box Poland Sp. z o. z siedzibą w Warszawie. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37 lub telefonując pod numer: (+48 22) 602-23-35.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu oraz niezbędność do przeprowadzenia Konkursu i przekazania Nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych działań do wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz czas niezbędny do wydania Nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

F. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora konkursu pod adresem Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00. oraz na stronie internetowej Organizatora.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.