Wygraj płytę z autografem Alvaro Soler

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj płytę z autografem Alvaro Soler

 

 • Art 1. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs „Wygraj płytę z autografem Alvaro Soler (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000646913 („Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
 3. Konkurs organizowany jest na Instagram na profilu (@musicboxpl).
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 • Art 2. Czas trwania
 1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w dniach 20/21.2022 r. na Instagramie.
 2. Konkurs zaczyna się zaraz po umieszczeniu odpowiednich historii („stories”) z pytaniami w ramach konkursu i kończy się 24 godziny później po zakończeniu wyświetlenia tych historii na Instagramie, ale w dowolnym przypadku nie później niż 21.10.2022.
 • Art. 3. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie, jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Przy czym wystarczające jest przekazanie skanu podpisanej zgody Organizatorowi. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające indywidualne (osobiste) konto w portalu społecznościowym Instagram i mieszkający na terenie Polski.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty, biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku wygranej w Konkursie jego Uczestnik musi nadesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przekazania nagrody przewidzianej w Konkursie, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Konkursie „Wygraj płytę z autografem Alvaro Soler” w przypadkach określonych przez Organizatora, w tym wydania przyznanej w nim Nagrody przez Music Box Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.”

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 3. Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie. W przypadku jednak, gdy treści zamieszczane przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konkursie będą obraźliwe, pomawiające, rasistowskie lub w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Organizator będzie uprawniony do odsunięcia danego Uczestnika od uczestnictwa w Konkursie.
 5. Ważnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obserwowanie konta Organizatora w Instagram (@musicboxpl).c
 • Art. 4. Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych
 1. Aby uczestniczyć w Konkursie, Uczestnik musi odpowiedzieć na cztery pytania o wykonawcy muzycznym Alvaro Solerze. Pytania te zostaną umieszczone w historii (stories) na Instagramie Organizatora (@musicboxpl).
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora poprzez zastosowanie wyboru losowego spośród Uczestników Konkursu, którzy podali poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania Konkursu.
 3. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Instagramie Organizatora najpóźniej dnia 24 października 2022 r. 
 4. W Konkursie nagrodzonych zostanie czterech Uczestników, każdy z których otrzymuję jedną Nagrodę.
 5. W Konkursie przewidziana jest nagroda w postaci płyty CD z albumem “The Best of 2015-2022” – Alvaro Soler (zwana dalej „Nagrodą”). Szczegóły związane z odbiorem nagród zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 6. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 7. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.
 8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.                                                 
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej na profilu Instagram, a Organizator poprosi o przesłanie na adres mailowy przedstawiciela Organizatora adresów, na które zostaną wysłane szczegóły odbioru nagrody.
 10. W przypadku, jeżeli autorem zgłoszenia konkursowego będzie osoba inna niż Uczestnik, jest on zobowiązany do uzyskania zgody autora na jego udostępnienie w poście i relacjach na profilu Instagram Organizatora (@musicboxpl) oraz wykorzystywanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 11. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty.
 12. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.
 • Art. 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest Music Box Poland Sp. z o. z siedzibą w Warszawie. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37 lub telefonując pod numer: (+48 22) 602-23-35.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu oraz niezbędność do przeprowadzenia Konkursu i przekazania Nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych działań do wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz czas niezbędny do wydania Nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Art. 6. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwie innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora konkursu pod adresem Music Box Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 06-672, przy ul. Domaniewskiej 37, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00. oraz na stronie internetowej Organizatora.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Trending News
Zara Larsson ogłasza trasę koncertową „VENUS TOUR”!

Zara Larsson ogłasza trasę koncertową „VENUS TOUR”! Koncert w Warszawie w marcu 2024. Zara Larsson – 07 marca 2024 – COS Torwar, Warszawa Sprzedaż ogólna: 3 listopada, godz. 10:00 na LiveNation.pl Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się w czwartek, 2…

Więcej
KIM PETRAS Ogłasza światową trasę koncertową Feed The Beast Tour!

KIM PETRAS Ogłasza światową trasę koncertową Feed The Beast Tour Trasa po Ameryce Północnej startuje 27 września, a trasa UK/Europa rozpocznie się 13 lutego. KIM PETRAS – 02 marca 2024 – EXPO XXI, Warszawa Obejrzyj wideo z ogłoszeniem trasy: Bilety dostępne na LiveNation.pl Debiutancki album…

Więcej